E premte, 12 Korrik, 2024

GRUPIMI I GJASHTË I KAPITUJVE: MARRËDHËNIET E JASHTME

Grupimi i gjashtë dhe i fundit i kapitujve të negociatave që do të hapen me BE-në ka të bëj me marrëdhëniet e jashtme. Në këtë grupim bëjnë pjesë veç dy kapituj, kapitulli 30 dhe 31 i Acquis communautaire. Jashtë këtyre gjashtë grupimeve janë edhe dy kapituj të cilat nuk mund të jenë pjesë e një grupimi të vetëm, janë pikërisht kapitulli 34 dhe 35 që trajtojnë respektivisht acquis mbi institucionet dhe acquis për çështje të tjera.


Shkruan: Valmisa Novi

Grupimi i gjashtë i kapitujve kryesisht trajton marrëdhëniet e jashtme, të sigurisë dhe mbrojtjes. Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë  dhe Politika Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes bazohen në akte ligjore, duke përfshirë marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme, si dhe në dokumente politike.

Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë

Acquis në këtë fushë përbëhet kryesisht nga legjislacioni drejtpërdrejtë i detyrueshëm i BE -së i cili nuk kërkon transpozim në ligjin kombëtar. Ky legjislacion rrjedh prej angazhimeve tregtare shumëpalëshe dhe bilaterale të BE -së, si dhe nga një numër i masave tregtare preferenciale autonome. Në fushën e politikës së ndihmës humanitare dhe zhvillimit, vendet anëtare duhet të respektojnë legjislacionin e BE -së dhe angazhimet ndërkombëtare dhe të sigurojnë kapacitetet e duhura për të marrë pjesë në politikat e zhvillimit  dhe ndihmës humanitare të BE -së. Prej vendeve aplikuese kërkohet të përafrojnë në mënyrë progresive politikat e tyre ndaj vendeve të treta dhe qëndrimet e tyre brenda organizatave ndërkombëtare me politikat dhe qëndrimet e miratuara nga BE dhe vendet anëtare.

Kapitulli 31: Politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes.

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë  dhe Politika Evropiane e Sigurisë dhe Mbrojtjes bazohen në akte ligjore, duke përfshirë marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme, si dhe në dokumente politike. Acquis përbëhet nga deklarata, veprime dhe marrëveshje politike. Shtetet anëtare duhet të jenë në gjendje të kryejnë dialog politik në kuadrin e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, të jenë në të njëjtën vijë me deklaratat e BE -së, të marrin pjesë në veprimet e BE -së dhe të zbatojnë sanksione dhe masa kufizuese për të cilat janë dakorduar paraprakisht. Vendeve aplikantë iu kërkohet të përafrohen në mënyrë progresive me deklaratat e BE -së, dhe të aplikojnë sanksione dhe masa kufizuese kur dhe ku iu kërkohet.

Kapitulli 34: Institucionet

Ky kapitull përfshin rregullat institucionale dhe procedurale të BE -së. Kur një vend bashkohet me BE, përshtatjet duhet të bëhen në këto rregulla për të siguruar përfaqësimin e barabartë të këtij vendi në institucionet e BE-së (Parlamenti Evropian, Këshilli, Komisioni, Gjykata e Drejtësisë) dhe organet e tjera dhe si dhe për të siguruar funksionimin e mirë të procedurave të vendimmarrjes (të tilla si të drejtat e votimit, gjuhët zyrtare dhe rregullat e tjera procedurale) si dhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Rregullat e BE-së në këtë kapitull nuk ndikojnë në organizimin e brendshëm të një shteti anëtar, por vendet e pranuara duhet të sigurojnë që janë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në vendimmarrjen e BE-së duke krijuar organet dhe mekanizmat e nevojshëm në shtëpi dhe duke zgjedhur ose emëruar përfaqësues të mirë përgatitur për institucionet e BE -së. Pas përfundimit të negociatave të pranimit, rregulla specifike për periudhën e përkohshme e deri te pranimi zyrtar sigurojnë një integrim të qetë të vendit në strukturat e BE -së: vendoset një procedurë informacioni dhe konsultimi dhe pasi nënshkruhet traktati i pranimit, vendit aderues i jepet  statusi i vëzhguesit aktiv në parlamentin dhe Këshillin Evropian, si dhe në komitetet e Komisionit.

Kapitulli 35: Çështje të tjera

Ky kapitull përfshin çështje të ndryshme që dalin gjatë negociatave, por të cilat nuk përfshihen nën asnjë kapitull tjetër negociues. Asnjë çështje e tillë nuk është identifikuar për momentin. Kapitulli 35 trajtohet në fund të procesit të negocimit.

Të fundit